Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Klauzula informacyjna RODO

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w SOTIS sp. z o.o., na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest: Sotis Sp. z o.o., ul. Smocza 6A/1, 31-069 Kraków.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu: iod@sotis.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Sotis Sp. z o.o.- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana lub od Pani/Pana rodziców lub opiekunów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane,
 2. diagnozowania, edukacji, terapii, rehabilitacji, leczenia i poradnictwa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży i osobami upoważnionymi przeze w/w,
 4. przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych (podatkowych i rachunkowych) w zakresie określonym przepisami prawa,
 5. w placówkach edukacyjnych, które uzyskują subwencje oświatowe dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak m.in. zgłoszenie danych do systemów SIO czy ODPN.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Sotis Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Sotis sp. z o.o.,
  3. osoby upoważnione przez Panią/Pana.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  w wymienionych w pkt. 3 zakresie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych (jeżeli będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie jednak zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług przez Sotis Sp. z o.o. na Pani/Pana rzecz.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Pliki do ściągnięcia: RODO Klauzula informacyjna >>>

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone