Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
SOTIS ASSESSEMENT & DIAGNOSTICS SP. Z O.O.


§ 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji
1. Usługodawca - Sotis Assessement & Diagnostics sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Smocza 6A/1, 31-069 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000365942, NIP: 6772348605, Regon: 121345277, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, wpisana także do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, powadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 000000225027.
2. Usługodawca świadczy usługi – szkolenia konsultacje i inne, stosownie do zakresu prowadzonej działalności.
3. W zależności od rodzaju usługi, może być ona wykonywana w sposób zdalny za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej clikmeeting jak również innych platform takich jak gmeet/skype/teams (dalej jako usługa zdalna) lub bezpośrednio.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usług, w tym usług zdalnych możliwe jest za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej www.sotis.pl.
5. Do skutecznego złożenia zamówienia usługi niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
6. Do złożenia zamówienia usługi, w tym usługi zdalnej, za pośrednictwem strony internetowej www.sotis.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronie www.sotis.pl, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych na stronach Usługodawcy, bądź wprowadzenia w nich zmian.


§ 2 Transakcja
1. Zamówienia usługi Usługodawcy można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie www.sotis.pl.
2. Podczas dokonywania zamówienia usługi Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. Wypełnienie formularza i wysłanie go jest równoznaczne z zawarciem umowy i obowiązkiem zapłaty za usługę.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu formularza, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Usługodawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną.


§ 3 Płatność
1. Usługodawca umożliwia realizację płatności za usługi zamawiane na stronie internetowej www.sotis.pl za pomocą przelewu na konto bankowe.
2. Przelew na konto bankowe następuje za pomocą systemu PayU. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Usługodawcy w serwisie PayU.
4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Usługodawcy w serwisie PayU.
5. Za początek realizacji usługi uznaje się kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podjęty przez Usługodawcę celu ustalenia terminu usługi.


§ 4 Realizacja Usługi
1. Usługodawca oświadcza, że zamawiane za pośrednictwem strony internetowej www.sotis.pl usługi, w tym usługi zdalne, świadczone są przez specjalistów posiadających wymagane prawem kwalifikacje.
2. Do skutecznej realizacji usługi zdalnej niezbędne jest dysponowanie przez Klienta sprzętem i rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi dostęp do Platformy komunikacyjnej clickmeeting lub platform takich jak gmeet/skype/teams a także poprawnego działania urządzeń rejestrujących i przekazujących obraz i dźwięk.
3. Termin realizacji zamówionej usługi, w tym usługi zdalnej, ustalany jest pomiędzy
pracownikiem Usługodawcy a Klientem.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności świadczonej usługi z zamówieniem, Klient ma możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z procedurą zawartą w § 5.


§ 5 Reklamacje
1. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem usług.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna reklamacji oraz żądanie Klienta. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta umożliwiające jego zidentyfikowanie.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Klient ma możliwość złożenia zgłoszenia reklamacyjnego na adres pocztowy: Sotis Assessement & Diagnostics sp. z o.o., SOTIS-MED. Centrum Diagnostyki Dziecięcej w Warszawie, ul Gdańska 2/10, 01-633 Warszawa.


§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.
2. Odstąpienie od umowy może mieć postać jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia informującego o decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Klient ma możliwość złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na pocztowy: Sotis Assessement & Diagnostics sp. z o.o., SOTIS-MED. Centrum Diagnostyki Dziecięcej w Warszawie, ul Gdańska 2/10, 01-633 Warszawa.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. Sotis Assessement & Diagnostics sp. z o.o. szanuje prawa Klientów do prywatności. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz realizacji umowy. Za zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych i ofert marketingowych w formie newslettera.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sotis.pl oraz
w wersji pisemnej pod adresem siedziby Usługodawcy, a także zakładu leczniczego SOTIS-MED Centrum Diagnostyki Dziecięcej w Warszawie, ul Gdańska 2/10, 01-633 Warszawa.

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone